Archive for Tháng Sáu, 2019

Hà Nội dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất với 34 dự án

Ngày đăng 01/06/2019

Nhằm tạo nguồn lực để các huyện, thị xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giải quyết nhu cầu sử dụng đất của nhân dân, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách, năm 2014, Hà Nội

Quy trình đấu giá

Ngày đăng 01/06/2019

Trước khi phiên đấu giá bắt đầu, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đọc lại quy chế bán đấu giá, cách thức đấu giá, giới thiệu về tài sản bán đấu giá, nêu lại giá khởi điểm của

Nội quy đấu giá

Ngày đăng 01/06/2019

A- Nội quy phiên đấu giá Người tham gia đấu giá và khách mời cuộc bán đấu giá tài sản phải có mặt tại phòng tổ chức phiên đấu giá đúng ngày, giờ quy định theo thông báo của CÔNG

Đăng ký mua tài sản đấu giá

Ngày đăng 01/06/2019

Sau khi có thông báo bán đấu giá tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng, khách hàng quan tâm đến tài sản bán đấu giá đăng ký trực tiếp hoặc qua điện thoại với CÔNG TY ĐẤU

Đăng ký bán đấu giá

Ngày đăng 01/06/2019

Khách hàng có nhu cầu bán đấu giá tài sản phải là chủ sở hữu của tài sản hoặc người có quyền bán tài sản. Trong mọi trường hợp khách hàng có tài sản bán đấu giá phải chịu trách

Điều kiện đấu giá

Ngày đăng 01/06/2019

Điều kiện đối với tài sản bán đấu giá: Mọi tài sản là động sản, bất động sản, giấy tờ có giá và các quyền tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật đều có thể