Archive for Tháng Chín, 2020

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ ĐẤU GIÁ VIÊN NĂM 2020

Ngày đăng 11/09/2020

Mô tả công việc – Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ về đấu giá. –  Hỗ trợ soạn thảo Hợp đồng dịch vụ đấu giá và các văn bản, giấy tờ có liên quan cho Đấu giá viên, hỗ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC GIA VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Ngày đăng 08/09/2020

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH13 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-BTP ngày 18/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

Tiếp tục bán đấu giá Dự án Làng BIDV tại Khu đô thị mới CIENCO 5

Ngày đăng 08/09/2020

(BĐT) – Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn vừa thông báo bán đấu giá Dự án Xây dựng và kinh doanh làng BIDV tại Khu đô thị mới CIENCO 5; quyền sử dụng đất và tài sản