Cấp tài khoản đăng thông báo bán đấu giá cho 100% tổ chức đấu giá trước ngày 31/5

(BĐT) – Chậm nhất ngày 31/5/2020, 100% tổ chức đấu giá tài sản (ĐGTS) được cấp tài khoản để thực hiện việc đăng tải thông báo công khai ĐGTS trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS. Kể từ ngày 1/9/2020, các hành vi vi phạm liên quan đến việc đăng thông báo công khai đấu giá trên cổng thông tin này sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Kể từ ngày 1/9/2020, tổ chức đấu giá tài sản nếu không đăng thông tin đấu giá trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật

Văn bản số 1566/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thi hành Luật ĐGTS. Theo đó, để tiếp tục thi hành có hiệu quả Luật ĐGTS, bảo đảm hoạt động ĐGTS được công khai, minh bạch và khách quan, Bộ tư pháp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc đưa Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS vào triển khai thực tế.

Cụ thể, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố yêu cầu các tổ chức ĐGTS thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục đấu giá của Luật ĐGTS; lựa chọn hình thức đấu giá phù hợp để tránh tình trạng “thông đồng, dìm giá”, “đe dọa, cưỡng ép”; khuyến khích các tổ chức ĐGTS xây dựng Đề án đấu giá trực tuyến và sớm xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Bộ Tư pháp yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp nhận, cấp tài khoản sử dụng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS cho các tổ chức ĐGTS, bảo đảm chậm nhất đến ngày 31/5/2020, 100% tổ chức ĐGTS tại địa phương được cấp tài khoản.

Ngoài ra, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức ĐGTS thực hiện việc đăng thông báo công khai ĐGTS trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS. Kể từ ngày 1/9/2020, các hành vi vi phạm liên quan đến việc đăng thông báo công khai đấu giá trên cổng thông tin này sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Tư pháp yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo người có tài sản thuộc thẩm quyền quản lý tại địa phương xây dựng, phê duyệt phương án ĐGTS bảo đảm tính khả thi, trong đó xem xét lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với thực tiễn việc đấu giá. Khi lựa chọn tổ chức ĐGTS thì ngoài thù lao dịch vụ đấu giá cần căn cứ các tiêu chí khác (phương án đấu giá, năng lực kinh nghiệm, uy tín của tổ chức ĐGTS) nhằm hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ĐGTS với các trường hợp một số tổ chức ĐGTS đưa mức thù lao rất thấp, thậm chí 0 đồng như hiện nay.