Đăng ký bán đấu giá

  • Khách hàng có nhu cầu bán đấu giá tài sản phải là chủ sở hữu của tài sản hoặc người có quyền bán tài sản. Trong mọi trường hợp khách hàng có tài sản bán đấu giá phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp đối với quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản trước pháp luật và người mua tài sản.
  • Khách hàng có nhu cầu bán đấu giá tài sản liên hệ trực tiếp với CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG hoặc qua điện thoại, email
  • CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG sẽ tiến hành tiếp nhận thông tin và thỏa thuận với khách hàng về kế hoạch bán đấu giá như: Giá khởi điểm của tài sản, các chi phí phải trả, phương thức thanh toán, cách thức quản lý tài sản trong thời gian tổ chức đấu giá,…
  • Hai bên tiến hành ký kết hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản theo các nội dung đã thoả thuận.
  • Khách hàng sẽ nhận được thông báo cụ thể về kế hoạch bán đấu giá tài sản đã được uỷ quyền.