Dịch vụ cung cấp

Các tài sản khác

Ngày đăng 01/06/2019

Tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG tổ chức các phiên đấu giá quyền sử

Tài sản tự nguyện

Ngày đăng 01/06/2019

Mọi tài sản được phép mua bán, chuyển nhượng trên thị trường đều có thể được đem bán thông qua đấu giá theo ý muốn của chủ sở hữu theo quy định tại điều 456 Bộ luật Dân sự. CÔNG

Tài sản đảm bảo

Ngày đăng 01/06/2019

Tài sản đảm bảo CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG thường xuyên tổ chức các phiên bán đấu giá tài sản đảm bảo là tài sản dùng để cầm cố, thế chấp… vay vốn tại các Ngân hàng

Cổ phần, cổ phiếu

Ngày đăng 01/06/2019

Cổ phần, cổ phiếu khi các doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa hoặc IPO

Quyền sử dụng đất

Ngày đăng 01/06/2019

Tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tài sản thi hành án

Ngày đăng 01/06/2019

Việc bán tài sản kê biên thi hành án được thực hiện theo quy định tại Luật thi hành án dân sự năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung luật thi hành án dân sự năm 2014 và các quy