Điều kiện đấu giá

Điều kiện đối với tài sản bán đấu giá:

Mọi tài sản là động sản, bất động sản, giấy tờ có giá và các quyền tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật đều có thể là đối tượng của các phiên đấu giá theo quy định tại điều 456 Bộ luật dân sự, khoản 4, điều 2 Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.

 

Điều kiện đối với người tham gia đấu giá:

  • Người có tài sản bán đấu giá là chủ sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản, người có trách nhiệm chuyển giao tài sản để bán đấu giá hoặc cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.
  • Người tham gia đấu giá tài sản là cá nhân, đại diện tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá
  • Người đăng ký mua tài sản bán đấu giá tại phiên đấu giá phải là người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi theo quy định của pháp luật.
  • Người đăng ký mua tài sản có thể uỷ quyền cho người khác có đủ năng lực pháp luật  và năng lực  hành vi theo quy định của pháp luật. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản, có công chứng.

Những người không được tham gia đấu giá:

  • Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
  • Người làm việc trong tổ chức bán đấu giá nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của những người đó.
  • Người có tài sản bán đấu giá.
  • Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật.
  • Đối với những cuộc đấu giá mang tính chuyên biệt (bán đấu giá các loại hàng hoá có điều kiện như: súng săn, máy công cụ….) thì người tham gia đấu giá phải đảm bảo các điều kiện do pháp luật quy định đối với các tài sản cụ thể.