Quy trình đấu giá

Trước khi phiên đấu giá bắt đầu, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đọc lại quy chế bán đấu giá, cách thức đấu giá, giới thiệu về tài sản bán đấu giá, nêu lại giá khởi điểm của tài sản, bước giá sau đó tuyên bố cuộc bán đấu giá bắt đầu.

Khách hàng tham gia phiên đấu giá tiến hành trả giá, mức trả giá thấp nhất bằng giá khởi điểm của tài sản đã đưa ra, các mức trả giá tiếp theo tăng dần, mức giá trả sau phải cao hơn mức giá trả trước.

 

Người trả giá cuối cùng cao hơn các mức giá đã trả, sau khi đấu giá viên nhắc lại 03 lần giá đã trả mà không có ai trả giá cao hơn thì tài sản thuộc về người đã trả giá cao nhất trong phiên đấu giá. Cuộc đấu giá kết thúc.

Trong trường hợp người đã trả giá cao nhất từ chối mua tài sản thì cuộc đấu giá được tổ chức lại bắt đầu từ giá đã trả trước đó. Khách hàng rút lại giá đã trả sẽ không được tiếp tục tham gia trả giá và không được hoàn trả số tiền đặt cọc trước đó.

Kết thúc cuộc đấu giá, Công ty sẽ lập biên bản bán đấu giá, bên bán tài sản giữ một bản bên mua giữ một bản, một bản lưu tại Công ty.