Tài sản bị tịch thu

Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được bán đấu giá theo quy định tại điểm đ, khoản 1 điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG thường xuyên tổ chức các phiên bán đấu giá tài sản do các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính ủy quyền như: UBND các cấp, các cơ quan công an, Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm

Lâm, cơ quan thuế,  Quản lý thị trường, các cơ quan thanh tra, cảng vụ hàng hải, cảng vụ hàng không, cảng vụ đường thủy nội địa, tòa án nhân dân…