Tài sản của nhà nước

Tài sản nhà nước là tài sản tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị), bao gồm trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất; quyền sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác do pháp luật quy định.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG thực hiện các phiên bán đấu giá tài sản Nhà nước dựa trên các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước 2008, Nghị định 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các quy định pháp luật về bán đáu giá tài sản.