Tài sản đảm bảo

Tài sản đảm bảo

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG thường xuyên tổ chức các phiên bán đấu giá tài sản đảm bảo là tài sản dùng để cầm cố, thế chấp… vay vốn tại các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng như: Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở, tài sản trên đất,  ô tô, tàu biển, máy móc thiết bị…