Tài sản thi hành án

Việc bán tài sản kê biên thi hành án được thực hiện theo quy định tại Luật thi hành án dân sự năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung luật thi hành án dân sự năm 2014 và các quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG thường xuyên tổ chức các phiên đấu giá tài sản kê biên thi hành án của các cơ quan thi hành án dân sự cấp thành phố và Quận/huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.