Tài sản tự nguyện

Mọi tài sản được phép mua bán, chuyển nhượng trên thị trường đều có thể được đem bán thông qua đấu giá theo ý muốn của chủ sở hữu theo quy định tại điều 456 Bộ luật Dân sự.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG nhận bán đấu giá các tài sản do các cá nhân, tổ chức tự nguyện ủy quyền bán đấu giá như:

  • Bán đấu giá cổ phần, vốn góp;
  • Bán đấu giá quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình trên đất…;
  • Bán đấu giá tài sản thanh lý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp như: Ô tô, tàu biển, máy móc thiết bị…;
  • Bán đấu giá quyền sở hữu tri tuệ;
  • Bán đấu giá cổ vật ;
  • Bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật;
  • Các tài sản khác của các cá nhân, tổ chức tự nguyện ủy quyền bán đấu giá;