Thủ tục bán đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án

Lĩnh vực : lĩnh vực Bán ĐGTS
Đơn vị thực hiện : Sở Tư pháp
Cơ sở pháp lý : Căn cứ pháp lý:

+ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008

+ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

+ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

+ Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Nội dung : Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan thi hành án chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan thi hành án nộp hồ sơ tại trung tâm bán đấu giá tài sản thuộc Sở tư pháp. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi và ký hợp đồng bán đấu giá tài sản

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho cơ quan thi hành án hoàn thiện.

Trung tâm bán đấu giá tài sản thuộc Sở tư pháp tổ chức đấu giá tài sản, và có văn bản thông báo về kết quả thực hiện việc bán đấu giá tài sản thành hoặc không thành cho cơ quan thi hành án.

Bước 3: Cơ quan thi hành án nhận Biên bản bán đấu giá thành và hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm bán đấu giá tài sản thuộc Sở tư pháp.

Thành phần hồ sơ:

– Công văn đề nghị bán đấu giá tài sản của tổ chức;

– Bản án, Quyết định thi hành án;

– Quyết định kê biên cưỡng chế tài sản;

– Giấy xác nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có);

– Biên bản định giá tài sản.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày đối với bất động sản; sau 07 ngày đối với động sản kể từ ngày thông báo bán tài sản (trừ trường hợp tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá yêu cầu rút ngắn thời gian bán đấu giá)

Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở tư pháp

Kết quả thực hiện:

+ Biên bản bán đấu giá thành

+ Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không.

Lệ phí:

Đối với cơ quan thi hành án

Từ 1.000.000 đồng trở xuống: 50.000 đồng.

Từ trên 1.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng: 5% giá trị tài sản bán được.

Từ trên 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng: 5.000.000 đồng + 1,5% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 100.000.000 đồng.

Trên 1.000.000.000 đồng: 18.500.000 đồng + 0,2% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 1.000.000.000 đồng.

Trường hợp không bán được tài sản cơ quan thi hành án phải thanh toán cho đơn vị bán đấu giá các chi phí hợp lý

Yêu cầu thực hiện: Không

Thời gian : Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày đối với bất động sản; sau 07 ngày đối với động sản kể từ ngày thông báo bán tài sản (trừ trường hợp tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá yêu cầu rút ngắn thời gian bán đấu giá)