Tuyển dụng

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ ĐẤU GIÁ VIÊN NĂM 2021

Ngày đăng 23/09/2021

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ ĐẤU GIÁ VIÊN 1. Mô tả công việc – Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ về đấu giá. –  Hỗ trợ soạn thảo Hợp đồng dịch vụ

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ ĐÔNG TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ ĐẤU GIÁ VIÊN NĂM 2020

Ngày đăng 11/09/2020

Mô tả công việc – Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ về đấu giá. –  Hỗ trợ soạn thảo Hợp đồng dịch vụ đấu giá và các văn bản, giấy tờ có liên quan cho Đấu giá viên, hỗ

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ ĐẤU GIÁ VIÊN NĂM 2019

Ngày đăng 01/06/2019

        CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ HÀ ĐÔNG TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ ĐẤU GIÁ VIÊN 1. Mô tả công việc – Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ về đấu giá. –  Hỗ trợ soạn thảo