Văn bản pháp luật

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Ngày đăng 01/06/2019

Luật đấu giá năm 2016. Nghị định 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản. Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung quy định khung

Nghị định số 61/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thẩm định giá khởi điểm

Ngày đăng 01/06/2019

  CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 61/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC THẨM ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA KHOẢN