VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  1. Luật đấu giá năm 2016.
  2. Nghị định 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản.
  3. Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại luật đấu giá tài sản.
  4. Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
  5. Thông tư số 06/2017/TT-BTP của Bộ tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản (Có biểu mẫu kèm theo).